Infolinka 495 260 882

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.hudebnicentrum.cz, jehož provozovatelem je Hudební centrum s.r.o. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Vymezení pojmů:
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
Kupujícím spotřebitelem, nebo jen spotřebitelem je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.
Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
Nabídka je právní jednání směřující k uzavření smlouvy, pokud obsahuje podstatné náležitosti smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena jeho jednoduchým a nepodmíněným přijetím, a pokud z něho plyne vůle navrhovatele být smlouvou vázán, bude-li nabídka přijata.
Má se za to, že návrh dodat zboží nebo poskytnout službu za určenou cenu učiněný při podnikatelské činnosti reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit.
 
 1. Kontaktní údaje prodávajícího - Hudební centrum s.r.o., Brněnská 303/21, 500 09  Hradec Králové, IČ 26004151, zapsána do OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19513, telefon: 495 267 337, e-mail: info@hudebnicentrum.cz.
   
 2. Platnost - tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. ledna 2014, platí pro nákup v internetovém obchodě www.hudebnicentrum.cz a řídí se dle platného občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Platí na území České republiky a ruší platnost obchodních podmínek vydaných dříve. Prodávající si vyhrazuje právo na změny těchto obchodních podmínek bez předchozího upozornění.
   
 3. Informace - Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků (PHE). Náklady na doručení zboží jsou uvedeny u každého produktu zvlášť.
  Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.
  Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.
  Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.
  Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.
   
 4. Objednání zboží a uzavření smlouvy -  podmínkou platnosti elektronické objednávky je vložení vybraného zboží do košíku, volba způsobu dopravy, platby a vyplnění požadovaných, formulářem předepsaných údajů. Objednávka je návrhem smlouvy, k faktickému uzavření smlouvy dojde až okamžikem elektronického nebo telefonického potvrzení prodávajícím. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce, její obsah dostane kupující e-mailem a pro případ archivace zůstane uložena elektronicky i u prodávajícího. Zjistí-li kupující jakoukoliv nesrovnalost po odeslání objednávky, měl by neprodleně kontatovat prodávajícího e-mailem a sdělit mu, jaké údaje a skutečnosti si přeje opravit. Prodávající mu vždy bezplatně vyhoví. Prodávající si vyhrazuje právo oslovovat kupující e-mailem, popř. telefonicky v rámci marketingových nabídek a pro zjišťování zpětné vazby od kupujících. Kupující může kdykoliv toto odmítnout, stačí prodávajícímu poslat e-mail z adresy, na kterou jsou mu zasílány jeho nabídky a prodávající jej vyřadí ze své databáze.
   
 5. Doručování zboží - Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.
  Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem.
  Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.
  Cena a způsob doručení jsou uvedeny zde.

  Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.
   
 6. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy - u smluv uzavřených distančním způsobem (na dálku) může kupující spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující spotřebitel v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
  Kupující spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

  Odstoupení od smlouvy kupující spotřebitel prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující spotřebitel nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

  Prodávající je povinen kupujícímu spotřebiteli vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího spotřebitele přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu spotřebiteli nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující spotřebitel povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní a nejlépe v původním obalu. Náklady vrácení zboží nese kupující spotřebitel. U běžného zboží, které lze vrátit obvyklou poštovní cestou, tyto náklady čini do 100,- Kč. U nadrozměrných zásilek těžších než 50 kg činí náklady 500,- až 1.500,- Kč.
  Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího spotřebitele, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu spotřebiteli uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

  Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující spotřebitel jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby. Pokud je kupujícím podnikatel, možnost odstoupení od smlouvy se na něj nevztahuje. Vzor/on-line formuláře pro odstoupení od smlouvy je dostupný zde.

  Rovněž lze zboží vyměnit za jiné zboží stejné či vyšší hodnoty. V případě vyšší ceny výrobku uhradí rozdíl v ceně kupující spotřebitel. Náklady za odeslání vyměněného produktu hradí rovněž kupující spotřebitel.
   
 7. Práva a povinností z vadného plnění
  Jakost při převzetí
  Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
  Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
  Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
  Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.
  Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
  U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

  Zákonná práva z vad
  Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu či daňovém dokladu (faktuře). Pokud je kupujícím podnikatel, odpovídá prodávající za vady vzniklé po převzetí zboží pouze ve 12 měsíční záruční době, pokud se nedohodnou jinak.

  V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
  • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
  • bezplatné odstranění vady opravou;
  • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
  • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

  Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
  U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
  Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
  Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.
 8. Vyřízení reklamace - kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. 
           
  Formuláře ke stažení:
  Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)
  Reklamace pro nesplnění jakosti při převzetí - vady výrobku
  Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

  Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
  Kupující je povinen prokázat nákup zboží, nejlépe dokladem o koupi. Lhůta pro vyřízení reklamace počíná běžet v den následující po skutečnosti rozhodující pro její počátek, čili den po řádném uplatnění reklamace. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

  Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Pokud je kupujícím podnikatel, lhůta pro vyřízení reklamace 30 dnů se na něj nevztahuje.
  Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.
  Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

  Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.
  U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.
   
 9. Vystavené doklady - prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Ke každému zakoupenému zboží je přikládána faktura, která slouží zároveň jako dodací a záruční list. Převzetí zboží a souhlas s kupní smlouvou a záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího listu přepravce.
   
 10. Dodací podmínky – při objednávce nad 3.000,- Kč včetně DPH platí přepravné a doběrečné v rámci ČR vždy naše firma v plné výši. Při dodávce zboží v celkové hodnotě do 3.000,- Kč včetně DPH účtujeme přepravné od 70,- Kč dle zvoleného přepravce v pokladně. U zásilek nad Slovensko nad 400,- EUR přepravné na Slovensko neúčtujeme. U objednávek nižších stojí přepravné od 4,- EUR dle zvoleného přepravce v pokladně. Při zasílání zboží do jiných zemí Evropské unie účtujeme přepravné dle platného ceníku přepravních společností. Pokud si zboží vyzvednete osobně v naší provozovně v Hradci Králové, přepravné samozřejmě nezapočítáváme. Kupující je povinen balík se zbožím od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad poznamenat tyto závady na přepravním listu a neprodleně je oznámit dodavateli. Jinak není možné reklamaci poškození, vzniklého při přepravě, uplatnit. Příjemce není povinen v tomto případě zboží převzít. Pokud je zboží zasláno na dobírku, je řidič přepravní služby povinnen při převzetí peněz vypsat příjmový doklad, který slouží kupujícímu jako doklad o tom, že za zásilku zaplatil. Daňový doklad a další dokumenty jsou pak přiloženy uvnitř balíku. Pokud si po odeslání zásilky přejete změnit fakturační údaje, tato možnost je možná, ale je zpoplatněna částkou 150,- Kč, resp. 6,- EUR. Termín dodání zboží sdělíme vždy při telefonickém či e-mailovém ověření objednávky.
 11. Návody k obsluze - ke všem námi dodávaným nástrojům máme české návody, může se ovšem stát, že u nejnovějších typů český překlad ještě neexistuje. V takovém případě vždy zasíláme český návod dodatečně a pokud je to možné, zákazník obdrží alespoň provizorně návod od podobného předchozího typu. Český návod je vždy součástí každého výrobku a nelze ho prodat samostatně.
   
 12. Poradenství - pro naše zákazníky je poradenská služba zdarma, pro ostatní zákazníky je tato služba placená s hodinovou sazbou 900,- Kč bez DPH.
   
 13. Prohlášení o obalech – naše firma prohlašuje, že na všechny námi na trh uváděné obaly vydal výrobce Prohlášení o splnění podmínek uvedení obalu na trh dle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a změně některých zákonů. Firma Hudební centrum s.r.o. je smluvním partnerem společnosti EKO-KOM, a.s. Praha pod identifikačním číslem EK-F00040538.
   
 14. Příspěvek na likvidaci historických elektrozařízení – dodavatel prohlašuje, že je zapojen do kolektivního systému zpětného odběru elektrozařízení ASEKOL. Ke každému prodávanému zboží bude zákazníkovi účtován poplatek PHE, dle platného ceníku firmy ASEKOL. Firma Hudební centrum s.r.o. je smluvním partnerem společnosti ASEKOL s.r.o. zapsaná pod identifikačním číslem AK-051141.
   
 15. Ochrana osobních dat - kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

  Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení. Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady. Zavazujeme se, že veškeré osobní údaje budeme používat pouze pro naši potřebu, a že je neposkytneme v žádné podobě nikomu jinému kromě těch kteří se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (banky, úvěrová společnost či dopravce) a to pouze v nutném rozsahu.

  Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.
   
 16. Řešení sporů - vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
  Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009. Popř. se může obrátit na Českou obchodní inspekci na telefonu 495 057 170.

  Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Mimosoudní řešení sporů probíhá prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz nebo přímo přes portál České obchodní inspekce - https://adr.coi.cz/cs.
  Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na soud.

  Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

  Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), územní pracoviště Hradec Králové.
   
 17. Ostatní ujednání - spotřebitelem se rozumí člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.
  Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.
  Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Doprava při nákupu
nad 3 000 Kč zdarma

Přes 2000 výdejních míst
po celé ČR a Slovensku

Přijďte si nástroje vyzkoušet
na naši prodejnu v Hradci Králové

Přihlášení

nebo rychlé přihlášení

Zapomenuté heslo? Pošleme Vám nové.

Zaregistrovat se

Cookies

Naše společnost používá soubory cookie ke správnému fungování vašeho oblíbeného e-shopu, k přizpůsobení obsahu stránek vašim potřebám, ke statistickým a marketingovým účelům. Kliknutím na tlačítko přijímám nám udělíte souhlas s jejich sběrem a zpracováním a my vám poskytneme ten nejlepší zážitek z nakupování.

Vaše nastavení souborů cookie

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookie v souladu s vlastními preferencemi a později podrobněji nastavit nebo kdykoli vypnout v patičce webu.

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí.

Personalizaci provádíme na základě vámi prohlíženého zboží. Dále pak upravujeme zobrazovaný obsah podle toho, co vás zajímá.

Tyto cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a za pomoci získaných dat pak můžeme zlepšovat zážitek z nakupování našim zákazníkům.

Tyto cookies jsou využívány reklamními a sociálními sítěmi včetně Googlu pro přenos osobních údajů a personalizaci reklam, aby pro vás byly zajímavé.