800 888 166
Volejte zdarma
495 514 774
Prodejna
495 267 337
Velkoobchod a servis
Nejste přihlášen
Přihlášení uživatelů
Login
Heslo
Přihlásit se pomocí jiného účtu
Pokud máte účet na některé z těchto sociálních sítí či služeb, můžete se jeho prostřednictvím přihlásit na náš web.
Košík
Košík je prázdný
Košík
Košík je prázdný
Hudební nástroje, zvuková a DJ technika
                         475 výdejních míst, doprava nad 3.000,- Kč zdarma
Domovská stránka > Vše o nákupu > Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti Hudební centrum s.r.o.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.hudebnicentrum.cz, jehož provozovatelem je Hudební centrum s.r.o. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Vymezení pojmů:
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
Kupujícím spotřebitelem, nebo jen spotřebitelem je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.
Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
Nabídka je právní jednání směřující k uzavření smlouvy, pokud obsahuje podstatné náležitosti smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena jeho jednoduchým a nepodmíněným přijetím, a pokud z něho plyne vůle navrhovatele být smlouvou vázán, bude-li nabídka přijata.
Má se za to, že návrh dodat zboží nebo poskytnout službu za určenou cenu učiněný při podnikatelské činnosti reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit.

 1. Kontaktní údaje prodávajícího - Hudební centrum s.r.o., Brněnská 303/21, 500 09  Hradec Králové, IČ 26004151, zapsána do OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19513, telefon: 495 267 337, e-mail: info@hudebnicentrum.cz.

 2. Platnost - tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. ledna 2014, platí pro nákup v internetovém obchodě www.hudebnicentrum.cz a řídí se dle platného občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Platí na území České republiky a ruší platnost obchodních podmínek vydaných dříve. Prodávající si vyhrazuje právo na změny těchto obchodních podmínek bez předchozího upozornění.

 3. Informace - Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků (PHE). Náklady na doručení zboží jsou uvedeny u každého produktu zvlášť.
  Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.
  Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.
  Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.
  Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

 4. Objednání zboží a uzavření smlouvy -  podmínkou platnosti elektronické objednávky je vložení vybraného zboží do košíku, volba způsobu dopravy, platby a vyplnění požadovaných, formulářem předepsaných údajů. Objednávka je návrhem smlouvy, k faktickému uzavření smlouvy dojde až okamžikem elektronického nebo telefonického potvrzení prodávajícím. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce, její obsah dostane kupující e-mailem a pro případ archivace zůstane uložena elektronicky i u prodávajícího. Zjistí-li kupující jakoukoliv nesrovnalost po odeslání objednávky, měl by neprodleně kontatovat prodávajícího e-mailem a sdělit mu, jaké údaje a skutečnosti si přeje opravit. Prodávající mu vždy bezplatně vyhoví. Prodávající si vyhrazuje právo oslovovat kupující e-mailem, popř. telefonicky v rámci marketingových nabídek a pro zjišťování zpětné vazby od kupujících. Kupující může kdykoliv toto odmítnout, stačí prodávajícímu poslat e-mail z adresy, na kterou jsou mu zasílány jeho nabídky a prodávající jej vyřadí ze své databáze.

 5. Doručování zboží - Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.
  Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem.
  Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.
  Cena a způsob doručení jsou uvedeny zde.

  Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

 6. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy - u smluv uzavřených distančním způsobem (na dálku) může kupující spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující spotřebitel v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
  Kupující spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

  Odstoupení od smlouvy kupující spotřebitel prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující spotřebitel nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

  Prodávající je povinen kupujícímu spotřebiteli vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího spotřebitele přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu spotřebiteli nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující spotřebitel povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní a nejlépe v původním obalu. Náklady vrácení zboží nese kupující spotřebitel. U běžného zboží, které lze vrátit obvyklou poštovní cestou, tyto náklady čini do 100,- Kč. U nadrozměrných zásilek těžších než 50 kg činí náklady 500,- až 1.500,- Kč.
  Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího spotřebitele, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu spotřebiteli uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

  Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující spotřebitel jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby. Pokud je kupujícím podnikatel, možnost odstoupení od smlouvy se na něj nevztahuje. Vzor/on-line formuláře pro odstoupení od smlouvy je dostupný zde.

  Rovněž lze zboží vyměnit za jiné zboží stejné či vyšší hodnoty. V případě vyšší ceny výrobku uhradí rozdíl v ceně kupující spotřebitel. Náklady za odeslání vyměněného produktu hradí rovněž kupující spotřebitel.

 7. Práva a povinností z vadného plnění
  Jakost při převzetí
  Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
  Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
  Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
  Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.
  Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
  U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

  Zákonná práva z vad
  Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu či daňovém dokladu (faktuře).

  V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
  • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
  • bezplatné odstranění vady opravou;
  • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
  • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

  Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
  U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
  Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
  Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 8. Vyřízení reklamace - kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. 
           
  Formuláře ke stažení:
  Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)
  Reklamace pro nesplnění jakosti při převzetí - vady výrobku
  Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

  Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
  Kupující je povinen prokázat nákup zboží, nejlépe dokladem o koupi. Lhůta pro vyřízení reklamace počíná běžet v den následující po skutečnosti rozhodující pro její počátek, čili den po řádném uplatnění reklamace. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

  Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Pokud je kupujícím podnikatel, lhůta pro vyřízení reklamace 30 dnů se na něj nevztahuje.
  Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.
  Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

  Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.
  U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

 9. Vystavené doklady - prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Ke každému zakoupenému zboží je přikládána faktura, která slouží zároveň jako dodací a záruční list. Převzetí zboží a souhlas s kupní smlouvou a záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího listu přepravce.

 10. Dodací podmínky – při objednávce nad 3.000,- Kč včetně DPH platí přepravné a doběrečné v rámci ČR vždy naše firma v plné výši. Zboží je zasíláno přepravní službou Geis nebo PPL. Při dodávce zboží v celkové hodnotě do 3.000,- Kč včetně DPH účtujeme přepravné ve výši 100,- Kč včetně DPH. Zboží na Slovensko posíláme přepravní společností PPL. Doručení probíhá za 48 hodin po odeslání zásilky v pracovní dny mezi 9 - 17 hodinou. U zásilek nad 400,- EUR přepravné na Slovensko neúčtujeme. U objednávek nižších stojí přepravné 10,- EUR. Při zasílání zboží do jiných zemí Evropské unie účtujeme přepravné dle platného ceníku přepravní společnosti PPL. Pokud si zboží vyzvednete osobně v našich provozovnách v Hradci Králové, přepravné samozřejmě nezapočítáváme. Další možností je zboží si vyzvednout ve výdejním místě našeho partnera Uloženka.cz (HeurekaPoint), tato služba je zpoplatněna částkou 50,- Kč za zásilku a při objednávce nad 3.000,- Kč je zdarma. Kupující je povinen balík se zbožím od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad poznamenat tyto závady na přepravním listu a neprodleně je oznámit dodavateli. Jinak není možné reklamaci poškození, vzniklého při přepravě, uplatnit. Příjemce není povinen v tomto případě zboží převzít. Pokud je zboží zasláno na dobírku, je řidič přepravní služby povinnen při převzetí peněz vypsat příjmový doklad, který slouží kupujícímu jako doklad o tom, že za zásilku zaplatil. Daňový doklad a další dokumenty jsou pak přiloženy uvnitř balíku. Pokud si po odeslání zásilky přejete změnit fakturační údaje, tato možnost je možná, ale je zpoplatněna částkou 150,- Kč, resp. 6,- EUR. Termín dodání zboží sdělíme vždy při telefonickém či e-mailovém ověření objednávky.

 11. Návody k obsluze - ke všem námi dodávaným nástrojům máme české návody, může se ovšem stát, že u nejnovějších typů český překlad ještě neexistuje. V takovém případě vždy zasíláme český návod dodatečně a pokud je to možné, zákazník obdrží alespoň provizorně návod od podobného předchozího typu. Český návod je vždy součástí každého výrobku a nelze ho prodat samostatně.

 12. Poradenství - pro naše zákazníky je poradenská služba zdarma, pro ostatní zákazníky je tato služba placená s hodinovou sazbou 900,- Kč bez DPH.

 13. Prohlášení o obalech – naše firma prohlašuje, že na všechny námi na trh uváděné obaly vydal výrobce Prohlášení o splnění podmínek uvedení obalu na trh dle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a změně některých zákonů. Firma Hudební centrum s.r.o. je smluvním partnerem společnosti EKO-KOM, a.s. Praha pod identifikačním číslem EK-F00040538.

 14. Příspěvek na likvidaci historických elektrozařízení – dodavatel prohlašuje, že je zapojen do kolektivního systému zpětného odběru elektrozařízení ASEKOL. Ke každému prodávanému zboží bude zákazníkovi účtován poplatek PHE, dle platného ceníku firmy ASEKOL. Firma Hudební centrum s.r.o. je smluvním partnerem společnosti ASEKOL s.r.o. zapsaná pod identifikačním číslem AK-051141.

 15. Ochrana osobních dat - kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

  Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení. Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady. Zavazujeme se, že veškeré osobní údaje budeme používat pouze pro naši potřebu, a že je neposkytneme v žádné podobě nikomu jinému kromě těch kteří se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (banky, úvěrová společnost či dopravce) a to pouze v nutném rozsahu.

 16. Řešení sporů - vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
  Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009. Popř. se může obrátit na Českou obchodní inspekci na telefonu 495 057 170.

  Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Mimosoudní řešení sporů probíhá prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz nebo přímo přes portál České obchodní inspekce - https://adr.coi.cz/cs.
  Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na soud.

  Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

  Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), územní pracoviště Hradec Králové.

 17. Ostatní ujednání - spotřebitelem se rozumí člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.
  Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.
  Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Obchodní podmínky služby Lymet platba

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.1. Rozsah Služby
Tyto obchodní podmínky („Podmínky“) tvoří podmínky smluvního vztahu mezi Vámi („Zákazník“ nebo „vy“), společností Internet Mall, a.s., IČO: 26204967, se sídlem U garáží 1611/1, Holešovice, 170 00 Praha 7, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8501 („Prodejce“ nebo „my“) a společností MallPay s.r.o., IČO: 07093331, se sídlem U garáží 1611/1, Holešovice, 170 00 Praha 7, spisová značka C 293724 vedená u Městského soudu v Praze („MP“). Na základě těchto Podmínek vám poskytujeme službu Lymet platba („Služba“). Těmito Podmínkami se řídí také veškeré další služby, které vám budeme poskytovat současně se Službou.

2. POPIS SLUŽBY
2.1. Sjednání a využívání Služby
Souhlas s těmito Podmínkami vyslovíte potvrzením těchto Podmínek v našem objednávkovém formuláři, kde jste jako platební metodu zvolili naši Službu.
Zboží s využitím této Služby si můžete zakoupit pouze v případě, že jste zletilá fyzická osoba a nejste omezeni na svéprávnosti.
S využitím Služby můžete nakupovat věci movité, a to hmotné i nehmotné („Zboží“). Nákupem Zboží s námi uzavíráte mimo těchto Podmínek také kupní smlouvu („Kupní smlouva“), ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („OZ“).
Právní úprava Kupní smlouvy ani jakékoli další právní dopady smluvního vztahu vyplývajícího z Kupní smlouvy nejsou součástí těchto Podmínek (s výjimkou některých podmínek týkajících se úhrady kupní ceny).
Kupní cena zboží na základě Kupní smlouvy spolu s celkovou cenou za jakékoli související služby (zejména dopravné, pojištění, a jiné) tvoří celkovou cenu za Zboží („Celková cena“).

2.2. Princip Služby
Služba je založena na vaší možnosti zaplatit Celkovou cenu až za 14 dní ode dne, kdy vám Prodejce odeslal Zboží, ledaže byste nám v této lhůtě vrátil Zboží zpět dle podmínek stanovených v Kupní smlouvě.
Žádost o využití Služby proběhne následovně:
 • a. Při nákupu si zvolíte možnost zaplacení Zboží s využitím Služby.
 • b. Náš nárok na zaplacení Celkové ceny („Pohledávka“) je v okamžiku uzavření Kupní smlouvy postoupen na našeho partnera, společnost MP;
 • c. Povinnost uhradit Celkovou cenu tak máte od okamžiku, kdy bylo Zboží odesláno Prodejcem, pouze vůči MP, a to v souladu s těmito Podmínkami.
 • d. Souhlasem s těmito Podmínkami berete na vědomí a vyslovujete souhlas s postoupením Pohledávky od Prodejce na společnost MP ve smyslu písm. b tohoto článku.
 
2.3. Podmínky pro další využívání Služby
Do okamžiku uhrazení Celkové ceny za první objednávku s využitím Služby („Objednávka“) nejste oprávněni uskutečnit další Objednávku s využitím Služby. Maximální limit pro první Objednávku je 5.000 Kč.
Po uhrazení první Objednávky můžete Službu využít pro další Objednávky Zboží, přičemž maximální výše pro tyto Objednávky je závislá na údajích, které jste nám o sobě sdělili, nejvýše však činí 10.000 Kč. Maximální výši můžete využít pro další Objednávky vždy v závislosti na již provedených a neuhrazených Objednávkách podle tohoto odstavce. Pokud v jeden okamžik uskutečníte více Objednávek, jejich hodnota v součtu nemůže přesáhnout stanovenou maximální výši. Maximální výše se vždy vztahuje k součtu neuhrazených Objednávek podle tohoto odstavce.
Na využití Služby pro první Objednávku ani pro další Objednávky nemáte nárok. Posouzení, zda Službu můžete využít, proběhne zejména v závislosti na údajích, které jste nám o sobě sdělili.
V případě, že jste v prodlení s úhradou jakéhokoli dluhu vůči nám nebo vůči MP nemůžete Službu využít.

2.4. Vrácení Zboží
V souladu s ustanovením OZ a Kupní smlouvy máte právo odstoupit od Kupní smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory Prodejce nebo distančním způsobem ve lhůtě 14 dnů od doručení Zboží, a to bez udání důvodu („Odstoupení“). Nemáte právo na Odstoupení od Kupní smlouvy, pokud se jedná o smlouvu o:
 • dodávce zboží, které bylo upraveno podle vašeho přání nebo pro vaši osobu;
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze (zejména potraviny), jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které jste z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud jste porušil jejich původní obal;
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů;
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
V případě Odstoupení jste povinni:
 • oznámit nám tuto skutečnost;
 • postupovat v souladu s Kupní smlouvou, našimi obchodními podmínkami a ustanoveními OZ.
V případě Odstoupení v žádném případě neposíláte ani jinak nevracíte Zboží do MP, ale zpět v souladu s Kupní smlouvou.
V případě, že již před Odstoupením uhradíte Celkovou cenu, bude Vám uhrazená Celková cena, případně odpovídající část z Celkové ceny, vrácena ze strany MP.

2.5. Úhrada plateb, sankce
V případě využití Služby musíte uhradit Celkovou cenu. Částka odpovídající Celkové ceně musí být připsána na účet MP nejpozději ve lhůtě dle článku 2.2 těchto Podmínek. V případě, že se opozdíte s úhradou, je MP oprávněn účtovat Vám za každou upomínku, jíž Vás vyzve k úhradě dlužné částky, účtovat poplatek ve výši 200,- Kč, který kryje administrativní náklady spojené s vyhotovením, odesláním a dalším zpracováním upomínky.
V případě, že se opozdíte s úhradou o více než 30 dnů, vyhrazuje si MP právo postoupit svou Pohledávku za vámi na třetí osobu.
MP je také oprávněno kdykoli započíst splatné Pohledávky za vaší osobou bez ohledu na jejich měnu a na právní vztah, z něhož vyplývají, proti jakýmkoli vašim pohledávkám, které máte za MP.

2.6. Udělení souhlasů a zpracování osobních údajů
V průběhu objednání Zboží se Službou nám udělujete souhlas s těmito Podmínkami a další souhlasy se zpracováním osobních údajů v závislosti na Vašem rozhodnutí. Tyto souhlasy udělujete formou zaškrtnutí příslušného zaškrtávacího políčka ve webovém formuláři. Podrobnosti o tom:
 • jaké Vaše osobní údaje zpracováváme;
 • jak nakládáme s Vašimi osobními údaji;
 • kdo je správce a kdo je zpracovatel osobních údajů;
 • jaká jsou Vaše práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů z naší strany;
 • a další informace naleznete v samostatném dokumentu, s tím se prosím seznamte.
 
3. PROFIL ZÁKAZNÍKA
Po prvním využití Služby vám bude přidělen soukromý profil zákazníka v klientské zóně („Klientská zóna“). Tento profil Vám především poskytuje přehled o vašich Objednávkách a jejich stavu (k úhradě, po splatnosti, uhrazeno, případně další informace), obsahuje i Vaše kontaktní údaje.
Provozovatelem Klientské zóny je společnost MP.

3.1. Vstup do klientské zóny – heslo a jeho ochrana
Pro vstup do zabezpečené Klientské zóny si zvolíte své tajné a specifické heslo („Heslo“). Jako váš specifický identifikátor pro přihlášení do Klientské zóny slouží Váš email („Email“), který musí být při každé transakci se Službou stejný. V opačném případě Vám nemusíme umožnit vstup do zabezpečené Klientské zóny.
V rámci ochrany Hesla máte povinnost udržovat své Heslo v tajnosti, zejména:
 • nezpřístupnit Heslo jakýmkoli způsobem třetí osobě;
 • neukládat Heslo na trvalé nosiče dat ani je nenechávat přístupné neoprávněným osobám;
 • ihned nám oznámit podezření, že by mohlo být Heslo vyzrazeno neoprávněným osobám, totéž platí při podezření na možnost zneužití Vaší Klientské zóny třetí osobou;
 • ihned nám oznámit ztrátu, odcizení nebo zneužití Hesla nebo použití Vaší Klientské zóny třetí osobou.
V rámci ochrany Hesla vám může být kdykoli zablokován přístup do zabezpečené Klientské zóny. A to především:
 • při pokusu o zneužití přístupových práv do zabezpečené Klientské zóny nebo při podezření na zneužití;
 • při podezření, že jste Objednávku neprovedli Vy;
 • v případě, kdy prostřednictvím své zabezpečené Klientské zóny provádíte platební transakce v neobvyklém množství;
 • v případech, kdy máme podezření, že by mohlo dojít ke škodě.
V případě, že porušíte některou z povinností ochrany Hesla uvedené výše, může být toto porušení považováno za hrubou nedbalost. V důsledku této nedbalosti odpovídáte v plné výši za veškerou škodu Vám způsobenou třetí osobou, a to až do okamžiku nahlášení ztráty, odcizení či zneužití Hesla. O případné blokaci Klientské zóny budete neprodleně informován/a.

3.2. Správa klientské zóny
V Klientské zóně můžete činit jen ty úkony, které jsou zde z naší strany umožněny. Nesmíte zejména činit nic, co my mohlo nás, Klientskou zónu nebo jakoukoli třetí osobu poškodit. Při užívání Klientské zóny jste povinen/povinna dodržovat všechny platné a účinné právní předpisy České republiky a EU.

Společnost MP je oprávněna Klientskou zónu kdykoli upravit nebo i zcela zrušit, a to i bez předchozího oznámení a bez jakékoli náhrady. Společnost MP je především oprávněna jakkoli změnit údaje, které Vám budou v Klientské zóně dostupné, upravit funkčnost Klientské zóny, její technické řešení apod., jakož i změnit přihlašovací údaje do Klientské zóny nebo zcela zrušit Vaši Klientskou zónu.
Společnost MP negarantuje jakoukoli dostupnost nebo funkčnost Klientské zóny a neodpovídá za jakoukoli škodu, která by mohla vzniknout nefunkčností nebo nedostupností Klientské zóny. Funkčnost Klientské zóny se může na různých zařízeních lišit.

4. ODPOVĚDNOST
V žádném případě neodpovídáme za škody, jiné ztráty, náklady či jiné výdaje vyplývající jakýmkoliv způsobem z nedbalosti, opominutí či úmyslného protiprávního jednání, nedorozumění a vědomé nedbalosti z vaší strany, vašeho vedení, zaměstnanců, zástupců, dodavatelů nebo subjektů s ním spojených a třetích stran.
Vzniknou-li důvodné obavy, že následkem poskytnuté Služby může vzniknout jakákoli škoda, pak se zavazujete k maximální součinnosti a úkonům, které povedou k zabránění či snížení možné škody. O všech těchto krocích nás jste povinen informovat.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
5.1. Postoupení
Nejste oprávněni převádět ani započíst práva nebo závazky vyplývající z Podmínek nebo s nimi jinak nakládat bez našeho předchozího písemného souhlasu.

5.2. Úplnost Podmínek
Podmínky představují úplnou dohodu mezi námi a vámi o poskytování Služby.

5.3. Platnost po skončení Podmínek
Ustanovení článků Podmínek, jejichž obsah zřejmě přesahuje a vztahuje se mj. i na dobu po poskytování Služby, zejména ve věci neuhrazených plateb, náhrady škody, odpovědnosti atd., zůstanou v platnosti i po skončení poskytování Služby.

5.4. Rozhodné právo
Podmínky se řídí českým právem. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upraveny v Podmínkách, se řídí příslušnými ustanoveními českých právních předpisů.

5.5. Vyloučení ustanovení OZ
Ve vztahu k Podmínkám se nepoužijí následující ustanovení OZ:
 • ustanovení o možnosti přijetí nabídky smlouvy s dodatkem nebo odchylkou (§ 1740 odst. 3);
 • ustanovení o platnosti potvrzení, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy (§ 1757 odst. 2 a 3).
 
5.6. Účinnost
Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 01. 06. 2018.

Souhlas se zpracováním osobních údajů Lymet platba

Pro posouzení nároku na odloženou platbu předáme vaše identifikační a kontaktní údaje, IP adresu, údaje o vaší objednávce a objemu předchozích nákupů společnosti MallPay s.r.o., IČO: 07093331, která je použije pro posouzení vaší ochoty a schopnosti splácet, pro předcházení podvodům, a v případě schválení odložené platby i pro její poskytnutí a další účely.
Vše o nákupu
Kontakty
E-shop
img_telefon.png
+420 800 888 166
+420 495 260 882
       +420 773 586 504
info@hudebnicentrum.cz

Prodejna
img_telefon.png
+420 495 514 774
+420 775 267 337
prodejna@hudebnicentrum.cz

Velkoobchod a servis
img_telefon.png
+420 495 267 337
Možnosti platby
Platba dobírkou Platba kartou Platba převodem Platba hotovostí
Facebook
Twitter
Připojte se
k námLymet - nechte placení na později Finalista soutěže Shop roku 2015 Kup najisto - zaplaťet až o dva týdny později!
ThePay – Platba kartou, Platba24, MojePlatba, eKonto, mPeníze, MONETA, ČSOB, Fio Banka, Equa Bank, superCASH, Sberbank, QR platba
© 2016 Hudební centrum s.r.o., Brněnská 303/21, 500 09 Hradec Králové, info@hudebnicentrum.cz
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies (bližší informace zde), nezbytných pro dobré fungování tohoto webu.